Er is een fout opgetreden. Deze applicatie reageert mogelijk niet meer totdat deze opnieuw is geladen. Reload 🗙

Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Developersaccount

Inleiding

Het Platform Werken met .NET is een online platform waarmee we de vacaturemarkt voor .NET software development vacatures zo transparant mogelijk willen maken. Hiermee willen we software developers in staat stellen eenvoudig zelfstandig een baan te vinden, zonder gebruik te hoeven maken van recruiters.

Als software developer kunt u een (gratis) Developersaccount aanmaken als u aan de voorwaarden voldoet.

Over ons

Het Platform Werken met .NET is een activiteit van Werken met .NET B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78244218.

Akkoord met de Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform. Door het Platform te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden. Mocht u hiermee niet akkoord zijn dan staat het vrij om geen Account aan te maken of deze te beëindigen. Bij het aanmaken van een Account stemt u expliciet in met de Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 1. Definities

1.1 De in deze Gebruiksvoorwaarden gehanteerde begrippen hebben de onderstaande betekenis.
a. Account: de functionaliteit en omgeving die een Gebruiker op het Platform wordt geboden;
b. Bedrijfsaccount: een Account bedoeld voor een bedrijf of andere organisatie waarmee een bedrijfsprofielbeschrijving kan worden gepresenteerd;
c. Content: tekst, afbeeldingen en alle overige gegevens die een Gebruiker op het Platform plaatst (waaronder blogs);
d. Developersaccount: een Account bedoeld voor een Gebruiker die een natuurlijk persoon is en geen rechtspersoon en die (aantoonbaar) als software developer werkzaam is of is geweest;
e. Dienst: de terbeschikkingstelling aan een Gebruiker van een Account voor het gebruik van het Platform;
f. Gebruiker: een software developer of bedrijf met een Account op het Platform;
g. Overeenkomst: de overeenkomst tot het afnemen van de Dienst tussen de Gebruiker enerzijds en Werken met .NET B.V. anderzijds (de respectievelijke partijen bij de Overeenkomst);
h. Platform: de website en functionaliteit aangeboden onder de naam Werken met .NET;
i. Vacature: de vacature die een Gebruiker van een Bedrijfsaccount plaatst en die betrekking kan hebben op een functie in loondienst, een interimopdracht of een stageplek;

Artikel 2. Voorwaarden voor verkrijging en behoud van een Developersaccount

2.1 Voor het aanmaken, verkrijgen en behouden van een Developersaccount gelden de volgende voorwaarden:
a) U bent in de praktijk werkzaam of werkzaam geweest als software developer;
b) U verklaart op voorhand niet actief te zijn als recruiter en zult zich op het Platform ook niet bezighouden met recruitment, werving- of selectie-activiteiten of uw Account daarvoor laten gebruiken;
2.2 Om op het Platform een account te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat de registratie is afgerond, krijgt u zo spoedig mogelijk een bevestiging. Indien Werken met .NET B.V. constateert dat u niet voldoet aan de eisen van artikel 2.1 is zij gerechtigd de Developersaccount per direct te verwijderen.
2.3 Uw Developersaccount is middels een gebruikersnaam en wachtwoord beveiligd. U bent zelf verantwoordelijk voor de toegang tot en het gebruik van uw Developerasccount. U dient uw inloggegevens geheim te houden.
2.4 U mag de Developersaccount uitsluitend zelf gebruiken en alleen ten behoeve van uzelf. Daaronder wordt verstaan de persoon op wiens naam de Overeenkomst is aangegaan. Werken met .NET B.V. mag ervan uit gaan dat alle handelingen die vanaf uw Developerasccount na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord (inloggegevens) worden uitgevoerd, door u zelf plaatsvinden.
2.5 Het is niet toegestaan om uw Developersaccount of de Dienst te gebruiken voor enig ander doel anders dan in overeenstemming met hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden is bepaald.
2.6 Bij twijfel over de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van uw Developersaccount of uw gebruik van de Dienst is Werken met .NET B.V. gerechtigd om:
(a) U te verzoeken om bewijs te leveren dat u voldoet aan de eisen die zijn gesteld aan het hebben van een Developersaccount;
(b) De Overeenkomst met u op te zeggen en uw Developersaccount per omgaande te beëindigen indien de twijfel niet is weggenomen;

Artikel 3. Gebruik van het Platform en verboden handelingen

3.1 Het is niet toegestaan om de Dienst te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is.
3.2 Het is verboden de Dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de toepasselijke wet- en/of regelgeving. Ieder gebruik is voor uw eigen verantwoordelijkheid. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden van informatie die smadelijk, lasterlijk of discriminerend is. Daarnaast is het niet toegestaan om:
• Onfatsoenlijke taal te gebruiken;
• Informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (off topic);
• Informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien en voor zover dit niet in strijd met de wet is);
• Informatie te verspreiden die inbreuk maakt op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
• Anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden (zoals door linken naar hacktools);
• De persoonlijke levenssfeer/privacy van anderen te schenden;
3.3 Indien Werken met .NET B.V. constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, is Werken met .NET B.V. gerechtigd om maatregelen te treffen, waaronder de verwijdering van informatie en aangifte van eventuele strafbare feiten bij politie/justitie. Werken met .NET B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele schade op u te verhalen.
3.4 Werken met .NET kan geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor informatie van derden die op het Platform wordt gepubliceerd.

Artikel 4. Beschikbaarheid, onderhoud en uitvoering Dienst

4.1 Werken met .NET B.V. divt zich in om al haar werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst met u met zorg te verrichten en het Platform en de Dienst beschikbaar te stellen en te houden, maar kan niet de ononderbroken beschikbaarheid beloven en biedt de Dienst aan “as is, where is”.
4.2 Werken met .NET B.V. onderhoudt het Platform actief. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden zonder aankondiging.
4.3 Het staat Werken met .NET B.V. vrij om de functionaliteit van het Platform te wijzigen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Werken met .NET B.V. zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. Wijzigingen in de geboden functionaliteit worden bij voorkeur op voorhand bekend gemaakt.

Artikel 5. Intellectueel eigendom

5.1 Het Platform, gegevens en alle overige uitingen behoren tot het intellectueel eigendom van Werken met .NET B.V. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Werken met .NET B.V.
5.2 Content die u op het Platform publiceert is en blijft van u. Werken met .NET B.V. verkrijgt een eeuwigdurend gebruiksrecht op de Content ten behoeve van gebruik op het Platform. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen of ons te verzoeken deze te verwijderen. Het is uitsluitend toegestaan Content te publiceren die door u zelf is gemaakt en waarop geen intellectuele eigendomsrechten van derden rusten. U vrijwaart Werken met .NET voor alle vorderingen van derden en alle schade en kosten die daarmee verband houden, gebaseerd op een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden vanwege de gepubliceerde Content.
5.3 Indien u informatie stuurt naar Werken met .NET B.V., bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk aanmerkt.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

7.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid, is de totale aansprakelijkheid van Werken met .NET B.V. terzake een toerekenbaar tekortschieten of een vordering op enige andere grondslag beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan hetgeen aan u in rekening is gebracht door Werken met .NET. B.V. in een periode van een jaar.
7.2 Bij gebruik van uitsluitend de (gratis) Dienst, is aansprakelijkheid, behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid, uitgesloten.
7.3 Werken met .NET B.V. is uitdrukkelijk nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie of schade veroorzaakt door derden.
7.4 Voorwaarde voor ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen een jaar na ontdekking schriftelijk bij Werken met .NET B.V. heeft gemeld.

Artikel 7. Looptijd en opzegging Overeenkomst met beëindiging Account

7.1 De Overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst een Account aanmaakt. De looptijd van de Overeenkomst is voor onbepaalde tijd.
7.2 De Overeenkomst is voor ieder van de partijen ten alle tijde opzegbaar.
7.3 Opzegging door u kan plaatsvinden door zelf binnen het Platform uw Account te beëindigen.
7.4 Bij opzegging van de Overeenkomst door Werken met .NET B.V. zal deze schriftelijk plaatsvinden middels een opzegging aan het door u opgegeven laatstbekende e-mailadres gevolgd door beeindiging van de Account na het verstrijken van een termijn van 4 weken.
7.5 Werken met .NET zal haar recht om de Overeenkomst op te zeggen kunnen gebruiken in (onder meer maar niet uitsluitend) de volgende gevallen:
a) Indien Werken met .NET B.V. een of meer klachten (afhankelijk van de ernst) van Gebruikers met een Bedrijfsaccount ontvangt van de strekking dat u als kandidaat niet bleek te voldoen aan de door u zelf opgegeven criteria of anderszins onjuiste of misleidende informatie heeft verstrekt;
b) Indien u geen gebruik maakt van de Account gedurende een periode van 36 maanden;
c) Indien u handelt of heeft gehandeld in strijd met de Gebruiksvoorwaarden;

Artikel 8. Wijzigingen

8.1 Werken met .NET B.V. is gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen.
8.2 Werken met. Net B.V. zal de wijziging van de Gebruiksvoorwaarden ten minste 30 (dertig) dagen voor inwerkingtreding aankondigen via het Platform zodat u daar kennis van kunt nemen.
8.3 Na wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden gelden vanaf de datum van inwerkingtreding uitsluitend de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.
8.4 Indien u bezwaar heeft tegen de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden dan kunt u ons daarvan op de hoogte stellen en streven wij ernaar u nader te informeren of met u daarover contact te hebben. Het voorgaande laat echter onverlet de inwerkingtreding van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Op grond van artikel 8.2 van deze Gebruiksvoorwaarden bent u te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen door uw Developersaccount te verwijderen.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1 De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, de Dienst, het gebruik van het Platform en alle overige overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen u en Werken met .NET B.V.
9.2 Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid aan van de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden. Het nietige of niet afdwingbare gedeelte zal alsdan door Werken met .NET B.V. worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover rechtens toegestaan.
9.3 Werken met .NET B.V. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en de uitvoering van werkzaamheden over te dragen aan een derde.

Artikel 10. Toepasselijk recht

10.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Behoudens indien door regels van dwingend recht anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Versie oktober 2020

Algemene voorwaarden Bedrijf account

Inleiding

Het Platform Werken met .NET is een online platform waarmee we de vacaturemarkt voor .NET software development vacatures zo transparant mogelijk willen maken. Hiermee willen we software developers in staat stellen eenvoudig zelfstandig een baan te vinden, zonder gebruik te hoeven maken van recruiters.

Software developers kunnen een (gratis) Developersaccount aanmaken als zij aan de voorwaarden voldoen. Als bedrijf of organisatie kunt u een Bedrijfsaccount aanmaken waarmee u uw bedrijf of organiseert presenteert middels een bedrijfsprofielomschrijving en kunt u vacatures plaatsen voor uw eigen bedrijf of organisatie.

Over ons

Het Platform Werken met .NET is een activiteit van Werken met .NET B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78244218.

Akkoord met de Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform. Door het Platform te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden.

Bij het aanmaken van een Account stemt u expliciet in met de Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 1. Definities

1.1 De in deze Gebruiksvoorwaarden gehanteerde begrippen hebben de onderstaande betekenis.
a. Account: de functionaliteit en omgeving die een Gebruiker op het Platform wordt geboden;
b. Bedrijfsaccount: een Account bedoeld voor een bedrijf of andere organisatie waarmee een bedrijfsprofielbeschrijving kan worden gepresenteerd;
c. Content: tekst, afbeeldingen en alle overige gegevens die een Gebruiker op het Platform plaatst (waaronder blogs);
d. Developersaccount: een Account bedoeld voor een Gebruiker die een natuurlijk persoon is en geen rechtspersoon en die (aantoonbaar) als software developer werkzaam is of is geweest;
e. Dienst: de terbeschikkingstelling aan een Gebruiker van een Account voor het gebruik van het Platform;
f. Gebruiker: een software developer of bedrijf met een Account op het Platform;
g. Overeenkomst: de overeenkomst tot het afnemen van de Dienst tussen de Gebruiker enerzijds en Werken met .NET B.V. anderzijds (de respectievelijke partijen bij de Overeenkomst);
h. Platform: de website en functionaliteit aangeboden onder de naam Werken met .NET;
i. PlusAccount: een (betaalde) Bedrijfsaccount met extra mogelijkheden;
j. Vacature: de vacature die een Gebruiker van een Bedrijfsaccount plaatst en die betrekking kan hebben op een functie in loondienst, een interimopdracht of een stageplek en die een looptijd heeft van een maand, tenzij een andere termijn is overeengekomen;

Artikel 2. Voorwaarden voor verkrijging en behoud van een Bedrijfsaccount

2.1 Voor het aanmaken, verkrijgen en behouden van een Bedrijfsaccount gelden de volgende voorwaarden:
a) Uw bedrijf of organisatie ontwikkelt zelf software voor intern en/of extern gebruik.
b) U verklaart op voorhand, behoudens voor uw eigen bedrijf of organisatie, niet actief te zijn als recruiter en zult zich op het Platform ook niet bezighouden met recruitment, werving- of selectie-activiteiten en evenmin uw Bedrijfsaccount daarvoor laten gebruiken;
c) Het is niet toegestaan om in uw bedrijfsprofielomschrijving te vermelden dat u vacatures heeft. Vacatures mogen uitsluitend kenbaar gemaakt worden middels plaatsing van een Vacature;
d) Bedrijfsprofielomschrijving en Vacatures dienen kwalitatief van behoorlijk niveau te zijn;
2.2 Om het Platform te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat de registratie is afgerond, krijgt u zo spoedig mogelijk een bevestiging. Indien Werken met .NET B.V. constateert dat u niet voldoet aan de eisen van artikel 2.1 onder (a), (b) en (c) is zij gerechtigd de Bedrijfsaccount per direct te verwijderen. Indien u niet voldoet aan de eis van artikel 2.1 (d) is Werken met .NET B.V. gerechtigd om te verlangen dat aanpassing plaatsvindt en/of gerechtigd zelf tot aanpassing over te gaan.
2.3 Uw Bedrijfsaccount is middels een gebruikersnaam en wachtwoord beveiligd. U bent zelf verantwoordelijk voor de toegang tot en het gebruik van uw Bedrijfsaccount. U dient uw inloggegevens geheim te houden.
2.4 U mag de Bedrijfsaccount uitsluitend zelf gebruiken en alleen ten behoeve van uzelf. Daaronder wordt verstaan de (rechts)persoon op wiens naam de Overeenkomst is aangegaan. Werken met .NET B.V. mag ervan uit gaan dat alle handelingen die vanaf uw Bedrijfsaccount na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord (inloggegevens) worden uitgevoerd, door u zelf plaatsvinden.
2.5 Het is niet toegestaan om uw Bedrijfsaccount of de Dienst te gebruiken voor enig ander doel anders dan in overeenstemming met hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden is bepaald.
2.6 Bij twijfel over de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van uw Bedrijfsaccount of uw gebruik van de Dienst is Werken met .NET B.V. gerechtigd om:
(a) U te verzoeken om bewijs te leveren dat u voldoet aan de eisen die zijn gesteld aan het hebben van een Bedrijfsaccount;
(b) De Overeenkomst met u op te zeggen en uw Bedrijfsaccount per omgaande te beëindigen indien de twijfel niet is weggenomen;

Artikel 3. Gebruik van het Platform en verboden handelingen

3.1 Het is niet toegestaan om de Dienst te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is.
3.2 Het is verboden de Dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de toepasselijke wet- en/of regelgeving. Ieder gebruik is voor uw eigen verantwoordelijkheid. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden van informatie die smadelijk, lasterlijk of discriminerend is. Daarnaast is het niet toegestaan om:
• Onfatsoenlijke taal te gebruiken; • Informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (off topic); • Informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien en voor zover dit niet in strijd met de wet is); • Informatie te verspreiden die inbreuk maakt op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen; • Anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden (zoals door linken naar hacktools); • De persoonlijke levenssfeer/privacy van anderen te schenden;
3.3 Indien Werken met .NET B.V. constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, is Werken met .NET B.V. gerechtigd om maatregelen te treffen, waaronder de verwijdering van informatie en aangifte van eventuele strafbare feiten bij politie/justitie. Werken met .NET B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele schade op u te verhalen.
3.4 Werken met .NET kan geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor informatie van derden die op het Platform wordt gepubliceerd.

Artikel 4. Beschikbaarheid, onderhoud en uitvoering Dienst

4.1 Werken met .NET B.V. spant zich in om al haar werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst met u met zorg te verrichten en het Platform en de Dienst beschikbaar te stellen en te houden, maar kan niet de ononderbroken beschikbaarheid beloven en biedt de Dienst aan “as is, where is”.
4.2 Werken met .NET B.V. onderhoudt het Platform actief. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden zonder aankondiging.
4.3 Het staat Werken met .NET B.V. vrij om de functionaliteit van het Platform te wijzigen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Werken met .NET B.V. zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. Wijzigingen in de geboden functionaliteit worden bij voorkeur op voorhand bekend gemaakt.

Artikel 5. Intellectueel eigendom

5.1 Het Platform, gegevens en alle overige uitingen behoren tot het intellectueel eigendom van Werken met .NET B.V. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Werken met .NET B.V.
5.2 Content die u op het Platform publiceert is en blijft van u. Werken met .NET B.V. verkrijgt een eeuwigdurend gebruiksrecht op de Content ten behoeve van gebruik op het Platform. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen of ons te verzoeken deze te verwijderen. Het is uitsluitend toegestaan Content te publiceren die door u zelf is gemaakt en waarop geen intellectuele eigendomsrechten van derden rusten. U vrijwaart Werken met .NET voor alle vorderingen van derden en alle schade en kosten die daarmee verband houden, gebaseerd op een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden vanwege de gepubliceerde Content.
5.3 Indien u informatie stuurt naar Werken met .NET B.V., bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk aanmerkt.

Artikel 6. Vergoeding voor Plus Account en voor Vacatures

6.1 Voor een Plus Account is door Gebruiker de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
6.2 Voor het plaatsen van een Vacature is Gebruiker de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
6.3 Vergoedingen zijn steeds vooraf verschuldigd. Restitutie van vooraf verschuldigde vergoedingen vindt nimmer plaats en verrekening of opschorting door Gebruiker is niet toegestaan.
6.4 Prijzen en tarieven zijn, tenzij anders vermeld exclusief BTW en eventuele bijkomende kosten.
6.5 Betaling dient vooraf plaats te vinden binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn.
6.6 Betaling kan worden verricht op de wijze zoals op het Platform of anderszins door Werken met .NET aangegeven.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid, is de totale aansprakelijkheid van Werken met .NET B.V. terzake een toerekenbaar tekortschieten of een vordering op enige andere grondslag beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan hetgeen aan u in rekening is gebracht door Werken met .NET. B.V. in een periode van een jaar.
7.2 Werken met .NET B.V. is uitdrukkelijk nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.3 Voorwaarde voor ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen een jaar na ontdekking schriftelijk bij Werken met .NET B.V. heeft gemeld.

Artikel 8. Looptijd en opzegging Overeenkomst met beëindiging Account

8.1 De Overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst een Account aanmaakt. De looptijd van de Overeenkomst is voor onbepaalde tijd. De Overeenkomst is voor ieder van de partijen ten alle tijde opzegbaar.
8.2 Opzegging door u kan plaatsvinden door zelf binnen het Platform uw Account te beëindigen.
8.3 Bij opzegging van de Overeenkomst door Werken met .NET B.V. zal deze schriftelijk plaatsvinden middels een opzegging aan het door u opgegeven laatstbekende e-mailadres gevolgd door beeindiging van de Account na het verstrijken van een termijn van 4 weken.
8.4 Werken met .NET zal haar recht om de Overeenkomst op te zeggen kunnen gebruiken in (onder meer maar niet uitsluitend) de volgende gevallen:
a) Indien Werken met .NET B.V. een of meer klachten (afhankelijk van de ernst) van Gebruikers ontvangt van de strekking dat ongepast gebruik van het platform of onjuiste of misleidende informatie heeft verstrekt; b) Indien blijkt dat u niet met .NET werkt of redelijkerwijs is aan te nemen dit ook niet van plan zijn; c) Indien u handelt of heeft gehandeld in strijd met de Gebruiksvoorwaarden;
8.5 Bij sluiting van een Plus Account geldt, in afwijking van artikel 8.1 t/m 8.3, dat deze wordt aangegaan voor een vaste duur van een jaar, of een afwijkende termijn indien overeengekomen. Opzegging door Werken met .NET kan plaatsvinden op de wijze zoals geregeld in artikel 8.3 en 8.4. Een mogelijkheid van (tussentijdse) opzegging door Gebruiker is uitgesloten en uitsluitend restitutie naar rato van de ontvangen Vergoeding kan plaatsvinden bij opzegging door Werken met .NET. De PlusAccount eindigt na de daarvoor geldende termijn, behoudens indien verlenging wordt overeengekomen.
8.6 Indien met Gebruiker plaatsing van een Vacature wordt overeengekomen, geldt dat de verplichting terzake niet opzegbaar is en uitsluitend restitutie naar rato van de ontvangen Vergoeding kan plaatsvinden bij opzegging door Werken met .NET.

Artikel 9. Wijzigingen

9.1 Werken met .NET B.V. is gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen.
9.2 Werken met. Net B.V. zal de wijziging van de Gebruiksvoorwaarden ten minste 30 (dertig) dagen voor inwerkingtreding aankondigen via het Platform zodat u daar kennis van kunt nemen.
9.3 Na wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden gelden vanaf de datum van inwerkingtreding uitsluitend de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.
9.4 Indien u bezwaar heeft tegen de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden dan kunt u ons daarvan op de hoogte stellen en streven wij ernaar u nader te informeren of met u daarover contact te hebben. Het voorgaande laat echter onverlet de inwerkingtreding van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Op grond van artikel 8.2 van deze Gebruiksvoorwaarden bent u te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen door uw Bedrijfsaccount te verwijderen.

Artikel 10. Overige bepalingen

10.1 De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, de Dienst, het gebruik van het Platform en alle overige overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen u en Werken met .NET B.V.
10.2 Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid aan van de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden. Het nietige of niet afdwingbare gedeelte zal alsdan door Werken met .NET B.V. worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover rechtens toegestaan.
10.3 Werken met .NET B.V. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en de uitvoering van werkzaamheden over te dragen aan een derde.

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Behoudens indien door regels van dwingend recht anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Versie oktober 2020